دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدحسن   پنجه شاهی

پست الکترونیکی : m-panjeshahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 15

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

محمدحسن پنجه شاهی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

^